Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2022r.

Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymaln ego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki

Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad oszczędnego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej i ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Zarzadzenie Nr 87 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytniki.

Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 20 22 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży i obuwia robocze go , środków higieny osobistej i napojów pracownikom Urzędu Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 85 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 84 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 83 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie nr 82 w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2023 rok - Załącznik nr 1 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023

Zarządzenie nr 81 w sprawie : zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 r

Zarządzenie nr 80 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 79 w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych

Zarządzenie nr 78 w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 77 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 76 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok

Zarządzenie nr 75 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2023-2029

Zarządzenie nr 74 w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2022 roku

Zarządzenie nr 73 w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności Urzędu Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 72 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2022 roku

Zarządzenie nr 71 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach

Zarządzenie nr 70 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 69 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 68 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 67 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 66 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 65 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 64 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 63 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 roku

Zarządzenie nr 62 w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych a także do wydawania decyzji w tych sprawach, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967)

Zarządzenie nr 61 w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2022 r.

Zarządzenie nr 60 w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczytniki oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania, zasad publikacji i procedur aktualizacji danych
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 59 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 58 w sprawie: objęcia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe,, z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 57 w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Szczytniki oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego

Zarządzenie nr 56 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytniki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2022

Zarządzenie nr 55 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach

Zarządzenie nr 54 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu

Zarządzenie nr 53 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie nr 52 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 50 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stawie

Zarządzenie nr 49 w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

Zarządzenie nr 48 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej w Gminie Szczytniki do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie nr 47 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół w Stawie

Zarządzenie nr 46 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie.

Zarządzenie nr 45 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach.

Zarządzenie nr 44 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.

Zarządzenie nr 43 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie nr 42 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach za 2021 rok

Zarządzenie nr 41 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2021 rok

Zarządzenie nr 40 w sprawie:  Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły – zespołu szkół, prowadzonej przez Gminę Szczytniki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Zarządzenie nr 39 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie.

Zarządzenie nr 38 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach.

Zarządzenie nr 37 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.

Zarządzenie nr 36 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie nr 35 w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach, dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu, dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach oraz dyrektora Zespołu Szkół w Stawie

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022-2029

Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 32 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 31 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki z rok 2021   -   Raport o stanie gminy 2021

Zarządzenie nr 30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 29 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Iwanowicach.

Zarządzenie nr 28 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Stawie.

Zarządzenie nr 27 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radliczycach.

Zarządzenie nr 26 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu.

Zarządzenie nr 25 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 r.

Zarządzenie nr 24 w sprawie: ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 23 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 22 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 21 w sprawie prowadzenia Publicznego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 20 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok

Zarządzenie nr 19 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 18 w sprawie : zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 17 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 16 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 15 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach w sprawach związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zarządzenie nr 14 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 13 w sprawie upoważnienia Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach  do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 11 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 10 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Gorzuchy w związku ustąpieniem przez  rezygnację   z pełnienia funkcji

Zarządzenie nr 9 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 rok

Zarządzenie nr 6 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz części nieruchomości ze stacją paliw, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 4 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 3 w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących zasoby Gminy Szczytniki w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie przedmiotowych nieruchomości.

Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski  o najem lokali mieszkalnych.

Zarządzenie nr 1 w sprawie: przyjęcia regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Szczytniki Załącznik nr 1 - Regulamin

 

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.