Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Kultura

Kultura

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

                Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczytniki, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):

1.       Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2.       Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3.       Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4.       Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

5.       Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

6.       Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

7.       Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8.       Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

9.       Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

10.    Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

11.    Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

12.    Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr instytucji kultury – stan aktualny

Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach

Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2013r.pdf

Wzór Wniosku o wydanie odpisu z Rejestru instytucji kultury.pdf

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.