Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2021r.

Zarządzenie Nr 67 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2018 r. Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.

Zarządzenie nr 66  w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Zarządzenie nr 65 w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2022 rok

Zarządzenie nr 64 w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do dodatku osłonowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1)

Zarządzenie nr 63

Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2022r.

Zarządzenie nr 61

Zarządzenie nr 60 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 59 w sprawie: powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Szczytniki.

Zarządzenie nr 58 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie nr 57

Zarządzenie nr 56

Zarządenie nr 55 w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych

Zarządzenie nr 54 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Zarządzenie nr 53

Zarządzenie nr 52 w sprawie: ustalenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 51 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2018 r. Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 50 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 49

Zarządzenie nr 48 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisk a urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 47 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Szczytnikach

Zarządzenie nr 46 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie nr 45 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie nr 44 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku

Zarządzenie nr 43 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2021 roku

Zarządzenie nr 42 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2021 roku

Zarządzenie nr 41 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2021 roku

Zarządzenie nr 40 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2021 roku

Zarządzenie nr 39 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  w 2021 roku

Zarządzenie nr 38

Zarządzenie nr 37

Zarządzenie nr 36

Zarządzenie nr 35 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki 

Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie nr 32 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytniki za pierwsze półrocze 2021 roku, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie nr 31 w sprawie określenia procedury kontrolnej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czytości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888), w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 30 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Zarządzenie nr 27

Zarządzenie nr 26 w sprawie przyjęcia Planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej przez gminę SZCZYTNIKI w 2021 r.

Zarządzenie nr 25 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki z rok 2020.

Raport o stanie Gminy

Uzupełnienie do "Raportu o stanie Gminy za rok 2020"

Zarządzenie nr 24 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 23 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 22 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Szczytniki przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej 4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki

Zarządzenie nr 21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok 

Zarządzenie nr 20 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Szczytnikach w 2021r.

Zarządzenie nr 19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 18

Zarządzenie nr 17 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz załatwiania spraw Gminy.

Zarządzenie nr 16 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 14 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku w gminie Szczytniki

Zarządzenie nr 13 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 12 w sprawie: zbycia nieruchomości w miejscowości Górki w obrębie Iwanowice oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Zarządzenie nr 11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szczytniki oznaczonej jako działka  nr 176/5 o pow. 0,7104 ha położonej w miejscowości Górki (obręb geod. Iwanowice).

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Zarządzenie nr 9 w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2030.

Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sportu

Zarządzenie nr 7 w sprawie:Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szczytniki

Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepienia COVID-19 oraz utworzenia infolinii

Zarządzenie nr 4 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Zarządzenie nr 3 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej w Gminie Szczytniki do przeprowadzenia postępowań o udzieleni zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zarządzenie nr 1 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.