Ułatwienia dostępu

Pn - Pt: 7:00 - 16:00

Sb - Nd zamknięte

+48 62 762 50 01

Telefon

62-865 Szczytniki 139

Adres

Image

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytniki 2019r.

ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2019

Zarządzenie nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury gminy Szczytniki.

Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 61 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 60 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Stawie

Zarządzenie nr 59 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Radliczycach

Zarządzenie nr 58 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu

Zarządzenie nr 57 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Iwanowicach

Zarządzenie nr 56 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 55 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Stawie 

Zarządzenie nr 54 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Radliczycach 

Zarządzenie nr 53 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu 

Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Iwanowicach

Zarządzenie nr 51 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie nr 50

Zarządzenie nr 49 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową 

Zarządzenie nr 48 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Juszczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 47 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie nr 46 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku 

Zarządzenie nr 45 w sprawie planu zimowego utrzymania dróg gminnych 

Zarządzenie nr 44 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

Zarządzenie nr 43 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020 - 2024

Zarządzenie nr 42 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 41

Zarządzenie nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 39 w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniom niepełnosprawnym, zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców, opiekunów prawnych oraz zwrotu kosztów przewozu ucznia realizującego obowiązek szkolny środkami komunikacji publicznej.  

Zarządzenie nr 38 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 37 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 36

Zarządzenie nr 35 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 34 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 33  w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 32 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwalego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy w Szczytnikach na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Szczytniki

Zarządzenie nr 30 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 29 w sprawie: udzielania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach pełnomocnictwa do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieki wytchnieniowej - edycja 2019"

Zarządzenie nr 28

Zarządzenie nr 27 w sprawie procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Szczytniki 

Zarządzenie nr 26 w sprawie: ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach 

Zarządzenie nr 25 w sprawie podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie nr 24 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 23 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia kankursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 22 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Szczytniki wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

Zarządzenie nr 21 w sprawie: wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Zarządzenie nr 20 w sprawie: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły - zespołu szkół, prowadzonej przez Gminę Szczytniki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Zarządzenie nr 19 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stamowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach, Popów 54, 62-865 Szczytniki

Zarządzenie nr 18 w sprawie: Raportu o stanie Gminy Szczytniki za rok 2018

Załącznik do zarządzenia nr 18

Zarządzenie nr 17/1 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 roku

Zarządzenie nr 17 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 roku

Zarządzenie nr 16 w sprawie wniesienia przez Gminę Szczytniki udziałów w Spółce z o.o. ,,Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie nr 15 w sprawie: zmain w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok

Zarządzenie nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach

Zarządzenie nr 13 zmieniające zarządzenie w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach.pdf

Zarządzenie nr 12 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok.pdf

Zarządzenie nr 11 w sprawie: założeń do opracowania Arkuszy organizacji pracy zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki za rok szkolny 2019/2020.pdf

Zarządzenie nr 10 w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i rad sołeckich we wszytskich sołectwach Gminy Szczytniki.pdf

Zarządzenie Nr 9 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Szczytniki.pdf

Projekt Statutu Sołectw.pdf

Formularz Konsultacji Projektu Statutu Sołectw.pdf 

Zarządzenie Nr 8 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w gminie Szczytniki.pdf

Zarządzenie nr 7 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 5/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 23 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie Nr 6 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.pdf

Zarządzenie nr 5 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2019 rok 

Zarządzenie nr 4 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za wynajem i użyczenie pomieszczeń w budynkach zespołów szkół prowadzonych przez gminę Szczytniki 

Zarządzenie Nr 3 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf 

Zarządzenie Nr 2 w sprawie określenia terminów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.pdf  

Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019.pdf

szczytniki-logo-bip-cz.png
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szczytniki
Urząd Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski
woj. wielkopolskie
tel. 62 762 50 01, 62 762 50 15
fax. 62/7625274

Please publish modules in offcanvas position.